< Keer terug

ALGEMENE VOORWAARDEN Smids Tooling BVBA.

1. Alle overeenkomsten welke tussen Smids Tooling BVBA en de klant worden afgesloten, zijn onderworpen aan de hiernavolgende algemene voorwaarden. Alle andere voorwaarden, evenals alle afwijkingen van onderstaande algemene voorwaarden moeten, opdat ze tegenstelbaar zouden zijn aan Smids Tooling BVBA, door Smids Tooling BVBA uitdrukkelijk schriftelijk worden aanvaard. Huidige algemene voorwaarden primeren steeds op de voorwaarden die van de klant of van een derde uitgaan, ook indien Smids Tooling BVBA deze niet uitdrukkelijk heeft geprotesteerd.

2. De offertes van Smids Tooling BVBA, evenals de door hen verstrekte gegevens en bijlagen, gelden slechts ten titel van inlichting en binden Smids Tooling BVBA niet. De in offertes opgegeven prijzen gelden, tenzij uitdrukkelijke andersluidende bepaling, gedurende dertig dagen vanaf de datum van offerte. De bestekken en prijsoffertes van Smids Tooling BVBA zijn gebaseerd op kostenfactoren (directe, indirecte kosten en belastingen) zoals die gelden op het ogenblik van de offerte. Smids Tooling BVBA heeft het recht haar prijzen aan te passen indien er zich na de opmaak van de offerte wijzigingen voordoen in één van deze factoren. Alle bijkomende prestaties, welke niet het voorwerp uitmaken van de offerte en/of overeenkomst en welke door Smids Tooling BVBA moeten worden uitgevoerd bovenop de prestaties vermeld in de offerte en/of overeenkomst, of welke door de klant noodzakelijk worden geacht, worden afzonderlijk gefactureerd tegen de op dat ogenblik geldende tarieven van Smids Tooling BVBA. Indien in een offerte een “richtprijs” of “indicatie” is opgenomen dan geeft het vermelde bedrag niet meer aan dan een vrijblijvende schatting van de kosten. Behoudens andersluidende overeenkomst tussen partijen berusten alle eigendomsrechten op de productie verleend door Smids Tooling BVBA bij Smids Tooling BVBA. Ingeval Smids Tooling BVBA resultaten ontwikkeld heeft naar ontwerpen en/of aanwijzingen, door de klant verstrekt, garandeert de klant dat daardoor geen intellectuele eigendomsrechten van derde worden aangetast. De klant vrijwaart Smids Tooling BVBA voor aanspraken van derde terzake. De intellectuele eigendomsrechten op de achterliggende programmacode behoren altijd en zonder uitzondering aan Smids Tooling BVBA. Er wordt onder geen enkele voorwaarde toegang verleend tot de programmacode.

3. Elke order van de klant bindt de klant, doch Smids Tooling BVBA zal slechts gebonden zijn nadat een order door haar schriftelijk werd bevestigd.

4. Leveringstermijnen worden enkel bij wijze van inlichting verstrekt en binden Smids Tooling BVBA niet. Vertraging in de levering geeft de klant geen recht op schadevergoeding, noch op ontbinding van de overeenkomst. Goederen worden verzonden op risico van de klant. De klant kan steeds in eigen naam, voor eigen rekening en op eigen risico een verzending/transportopdracht geven aan een derde welke de bestelde goederen bij Smids Tooling BVBA kan ophalen. Indien de klant de goederen niet afhaalt op de door hem meegedeelde datum, heeft Smids Tooling BVBA het recht om na het verstrijken van een termijn van 15 dagen de overeenkomst zonder voorafgaande ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen waarbij Smids Tooling BVBA zich uitdrukkelijk het recht voorbehoudt de hierdoor geleden schade aan te rekenen. Klachten betreffende de niet- conformiteit en/of zichtbare gebreken dienen bij de levering aan Smids Tooling BVBA te worden gemeld. Gebreken die op het ogenblik van de levering verborgen zijn, dienen binnen de 8 dagen na de ontdekking aan Smids Tooling BVBA te worden gemeld. De eventuele terugzending van goederen naar Smids Tooling BVBA gebeurt steeds op risico en kosten van de klant.

5. Behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst zijn alle facturen van Smids Tooling BVBA contant te betalen zonder kosten voor Smids Tooling BVBA. De betalingsverplichting van de klant wordt niet opgeschort door het indienen van een zelfs klaarblijkelijk gegronde klacht of rechtsvordering over de geleverde diensten en/of goederen. De prijzen van Smids Tooling BVBA zijn in euro en zijn exclusief BTW. Bij gebreke aan betaling op de vervaldag is op het factuurbedrag van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een verwijlintrest verschuldigd van 1,5% per maand vanaf de vervaldag van de factuur tot op de dag der volledige betaling. Een begonnen maand wordt voor een gehele gerekend. Bovendien zal bij gebreke aan betaling een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd zijn ten belope van 15%, met een minimum van 74,50€, onverminderd alle andere rechten die Smids Tooling BVBA kan laten gelden. Onkosten verbonden aan onbetaalde wissels of cheques evenals andere inningskosten zijn in voormelde forfaitaire schadevergoeding niet begrepen en worden de klant afzonderlijk aangerekend. Bij niet-betaling heeft Smids Tooling BVBA tevens het recht om zonder voorafgaande ingebrekestelling alle verdere leveringen aan de klant op te schorten en/of lopende overeenkomsten van rechtswege ontbonden te verklaren en/of alle openstaande nog niet vervallen facturen onmiddellijk in te vorderen, onverminderd het recht van Smids Tooling BVBA om nakoming en/of schadevergoeding van de klant te vorderen. Zolang de factuur niet werd betaald, blijven de geleverde goederen eigendom van Smids Tooling BVBA. Bij gebreke aan volledige betaling kan Smids Tooling BVBA na ingebrekestelling de geleverde producten komen terughalen bij de klant, onverminderd de eventuele schadevergoeding waarop Smids Tooling BVBA altijd aanspraak kan maken. In zulk geval zullen de door de klant reeds verrichte betalingen onherroepelijk door Smids Tooling BVBA mogen behouden blijven. Een eventueel protest tegen een factuur dient schriftelijk te gebeuren binnen de 8 dagen na de factuurdatum. De klant is verplicht steeds de datum en het nummer van de factuur te vermelden. Vertraging of extra werkzaamheden als gevolg van het ontbreken van die gegevens geven aanleiding tot vergoeding.

6. Met betrekking tot de door Smids Tooling BVBA geleverde producten, wordt noch uitdrukkelijk, noch stilzwijgend, de kwaliteit, prestatie of geschiktheid voor enig doel gegarandeerd. Smids Tooling BVBA aanvaardt geen aansprakelijkheid indien door hem verstrekte producten op een andere wijze wordt gebruikt dan waarvoor zij is ontwikkeld of bestemd, noch indien de door hem verstrekte producten door opdrachtgever of door derden is gewijzigd of aangevuld.

7. Smids Tooling BVBA zal in geval van overmacht, zoals doch niet beperkt tot bv. oorlog, mobilisatie, oproer, staat van beleg, staking of uitsluiting, brand, bliksem, overspanning, gehele of gedeeltelijke stagnatie van het vervoersapparaat, ziekte of ongeval onder het personeel van Smids Tooling BVBA, of bedrijfsstoornis of tekortkoming vanwege de leveranciers van Smids Tooling BVBA, steeds het recht hebben om hetzij haar verbintenissen op te schorten zolang de overmacht situatie duurt, hetzij, indien de overmacht meer dan zes maanden duurt, de overeenkomst van rechtswege te ontbinden, zonder dat Smids Tooling BVBA in één van beide gevallen tot schadevergoeding gehouden is.

8. Smids Tooling BVBA behoudt zich het recht voor om de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen in geval van ontbinding, vereffening of faillissement van de klant, of indien de klant zijn activiteiten staakt of een gerechtelijk akkoord aanvraagt, of in ieder ander geval waarin blijkt dat het krediet van de klant wankelt.

9. Elke betwisting aangaande het afsluiten, de geldigheid, de interpretatie of de uitvoering van de overeenkomsten tussen Smids Tooling BVBA en de klant worden beheerst door het Belgische recht. In geval van betwisting zijn enkel de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement waarin ons bedrijf gevestigd is bevoegd.(RPR : Antwerpen, afdeling Hasselt)